ورق دو رو برجسته 80/80 (2 سانت)

ورق دو رو برجسته 80/80 (2 سانت)

شرح

واحد

عرض

1200 mm

طول

4000 mm

ضخامت

20 mm

ضریب انتقال حرارت

0.020 W/m.K

چگالی

42-50 kg/m3

دسته بندی